Buro Konfidi Vertrouwenspersonen – Vertrouwenspersoon Apeldoorn

Vertrouwenspersoon Apeldoorn en daarbuiten.

Gerard Dijkstra werkt met zijn bedrijf Buro Konfidi Vertrouwenspersonen samen met een landelijk netwerk van professionele externe vertrouwenspersonen. Daarom is Buro Konfidi Vertrouwenspersonen bij profit- en non-profitorganisaties in heel Nederland inzetbaar.

Gecertificeerde en geregistreerde externe vertrouwenspersonen.

Buro Konfidi Vertrouwenspersonen stelt gecertificeerde en geregistreerde externe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit (VPO/VPI) ter beschikking. Deze zijn deskundig voor alle medewerkers in de organisatie die met PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) of met integriteit (schendingen) worden geconfronteerd.
PSA zijn die factoren in de arbeidssituatie die werkstress veroorzaken. Hieronder wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie. Bij integriteit betreft het vragen over integriteit(schendingen).
Preventie van ongewenste omgangsvormen is onlosmakelijk verbonden met het personeelsbeleid in de organisatie. Buro Konfidi ondersteunt de organisatie bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Externe of interne vertrouwenspersoon.

De een vindt het prettiger dat de vertrouwenspersoon iemand is die buiten het bedrijf staat en per definitie een onafhankelijke positie inneemt. Dit maakt het voor hen makkelijker om naar toe te stappen met hun melding of klacht. Anderen stappen liever naar een collega die bekend is met het bedrijf. Belangrijk is dat de keuzevrijheid om de melding bij de externe of interne vertrouwenspersoon te doen, aan de medewerker wordt overgelaten. Buro Konfidi kan meedenken over de eisen die aan de interne vertrouwenspersoon gesteld moeten worden, waaronder het gecertificeerd en geregistreerd zijn.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft de volgende taken:

  • Het fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers die met een melding of klacht komen over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie;
  • Het opvangen, begeleiden en ondersteunen van medewerkers;
  • Het verlenen van nazorg aan medewerkers;
  • Het adviseren over eventueel verder te ondernemen acties;
  • Het op verzoek van de medewerker ondernemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing;
  • Het op verzoek begeleiden van medewerkers die overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie;

De vertrouwenspersoon integriteit heeft de volgende taken:

  • Fungeren als klankbord voor de melder;
  • De melder adviseren als een collega zich niet aan de integriteitsregels houdt;
  • Adviseren als de eigen integriteit van de melder in het geding is of dreigt te raken;
  • Zich wenden tot het management om (vermoeden van) van misstanden of onregelmatigheden aan de orde te stellen. Het liefst gebeurt dat samen met de medewerker die dit heeft gemeld, maar in zeer ernstige zaken ook alleen. (klokkenluidersregeling)

Eenmaal per jaar wordt het jaarverslag voor de opdrachtgever opgemaakt. Hierin wordt geconcludeerd over de huidige omgangsvormen en integriteit en zo nodig aanbevelingen gedaan.
De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid voor de medewerkers is bij Buro Konfidi Vertrouwenspersonen gewaarborgd. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie van de medewerkers en heeft geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens;

Bedrijfsnaam: Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Naam ondernemer: Gerard Dijkstra
Komt uit: Apeldoorn
Tel. nr.: 06-55183368
E-mail: info@konfidi.nl
Website: www.konfidi.nl

 

OVERZICHT ZZP'ERS

Recensie plaatsen:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *